Persbericht: Doorbreek bestuurlijke taboes rond huisvesting arbeidsmigranten

De VHA heeft vandaag (17-04-2018) naar ruim 100 gemeenten een brief gestuurd over het erkennen van de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten in de nieuwe gemeentelijke collegenprogramma’s. De desbetreffende brief staat hieronder vermeld.

Geachte Raad,

Goede en verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten komt (te) vaak maar moeizaam van de grond. In 2012 leidde de breed gevoelde maatschappelijke urgentie voor meer en betere huisvesting tot de ondertekening door overheden en bedrijfsleven van de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten. Van de destijds geformuleerde opgaven is inmiddels de kwaliteitsdoelstelling door de ontwikkeling van het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) succesvol gerealiseerd. De ontwikkeling van de noodzakelijke nieuwe huisvestingsplekken (2012: 30.000 in 9 regio’s) is daarentegen in veel gemeenten gestagneerd. Terwijl de behoefte aan huisvesting sindsdien al maar is toegenomen (2017: 100.000/landelijk). Met (meer) gemeentelijke verboden lost dit tekort ook niet op.

Arbeidsmigranten zorgen inmiddels in veel regio’s voor de hoogst noodzakelijke aanvulling in de arbeidsmarkt. Gelet op hun belang voor de voortvarende ontwikkeling van veel bedrijfstakken en regio’s, is de beschikbaarheid van arbeidsmigranten een belangrijk regionaal groeikapitaal geworden. Werkgevers geven aan dat zij de huisvesting van arbeidsmigranten niet langer als een kostenpost beschouwen maar dit als een asset zien om voldoende en goed gekwalificeerde werknemers aan te kunnen trekken. Kortom: de huisvesting van arbeidsmigranten kan en mag niet langer meer een bestuurlijk en maatschappelijk taboe zijn.

Naast het maatschappelijk draagvlak en de beeldvorming over de huisvesting van arbeidsmigranten, zijn tempo en ruimte veelal bepalend voor de succesvolle ontwikkeling van nieuwe huisvesting. De vereiste exclusieve gemeentelijke bevoegdheden zijn recent ingrijpend verruimd en versoepeld (oa door verruiming van de bevoegdheden van BenW tot tijdelijk gebruik voor 5 of 10 jaar en de verkorting van bijbehorende procedures). De Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) doet hierbij een dringende oproep om de urgente behoefte aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten in het nieuwe collegeprogramma te erkennen en actief bij te dragen aan de versnelling van de ontwikkeling van nieuwe huisvesting door flexibele ruimte te bieden op basis van tijdelijke bestemmingen en het benutten van verkorte procedures.

Uiteraard geven wij U graag een toelichting op onze voorstellen in de context van de urgentie aan huisvesting in Uw gemeente.

Hoogachtend,

J.J.P.M. Thönissen

Voorzitter Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten

Contactgegevens: info@vharbeidsmigranten.nl / 06-20478297

 

Heeft u op- of aanmerkingen over onze artikelen? Laat het ons dan weten via het contactformulier.