Oproep aan 100 gemeenten

Oproep aan 100 gemeenten

De VHA heeft een actieplan opgesteld voor meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit plan is toegezonden aan ruim 100 gemeenten. Onderstaand kunt u deze oproep lezen en hier downloaden.

Geachte Raad,

Recent is in de Tweede Kamer uitgebreid aandacht besteed aan de aanpak van misstanden rond arbeidsmigranten. Er is oa grote behoefte aan meer en betere huisvesting maar die komt (te) vaak maar moeizaam van de grond. De ministeries van SZW en BZK hebben een aanjaagteam olv Emile Roemer geformeerd om een bestuurlijke impuls te geven aan de verbetering van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten.

De Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) is blij met de hernieuwde aandacht en recente initiatieven van het Kabinet. De VHA zet zich in voor meer en betere huisvesting van arbeidsmigranten en wil een betrouwbare en stimulerende partner zijn voor overheden, bewoners en burgers. De VHA leden zijn professionele en onafhankelijke huisvesters (geen uitzenders), die voor eigen rekening en risico huisvesting ontwikkelen, exploiteren en beheren. De leden van de VHA worden dagelijks geconfronteerd met bestuurlijke blokkades, maatschappelijke onrust en vooroordelen over arbeidsmigranten waardoor hun inzet voor meer en betere huisvesting vaak ernstig wordt bemoeilijkt.

De VHA hoopt dat het aanjaagteam de samenwerking tussen overheden en huisvesters zal versterken en kan bijdragen aan verbreding van het maatschappelijk draagvlak. Het is onze ervaring dat het niet zozeer onvolledige wet- en regelgeving is die misstanden, uitbuiting en malafide praktijken in standhoudt maar vooral het ontbreken van goede en verantwoorde huisvesting voor het tijdelijk verblijf van arbeidsmigranten. Regelmatig locale overlast is een signaal dat de huisvesting tekort schiet.

De VHA heeft haar praktijkervaringen vertaald in 10 concrete aanbevelingen (klik hier) die bijdragen aan de totstandkoming van meer en betere huisvesting in Uw gemeente.
Wij zijn graag beschikbaar om onze ervaringen en adviezen aan U toe te lichten.

Hoogachtend,

Drs J.J.P.M. Thönissen
Voorzitter VHA